HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA KRANJ

 

Na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/20059) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOŠ (Uradni list RS, št. 102/2007) izdaja ravnatelj šole Hišni red Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10 a, Kranj, s katerim določi:

 

  1. člen

 

Splošna načela

Pravila Hišnega reda veljajo za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in drugo delo organizira ali vodi pod naslovom Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj.

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila o Hišnem redu. Nespoštovanje Hišnega reda na šolskem prostoru pomeni kršenje in odgovorni delavci lahko za varnost oseb in imetja ustrezno ukrepajo.

 

  1. člen

 

Šolski okoliš in šolski prostor

Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011).

Šolski prostor je območje šole, za katerega velja hišni red: obsega celotno šolsko stavbo, vezni hodnik in pomožni objekt, šolsko igrišče in gozdiček, parkirišče za šolo, poti ob šoli, prostor pred glavnim vhodom, zelenico med dovoznima potema ter travnik s čebelnjakom in sadnim vrtom.

 

  1. člen

 

Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas šole je vsak delavnik od 7.00 do 15.00. Specifike so naslednje: jutranje varstvo od 6.00 do pričetka pouka, podaljšano bivanje od 12.00 do 16.40 ure.

Uradne ure tajništva so od 8.00 do 12.00 ure.

Uradne ure vodstva in šolske svetovalne službe so od 8.00 do 13.00 oziroma po dogovoru s starši.

Vzgojno-izobraževalno delo, ki ga v šoli izvajajo učitelji, poteka skladno z urnikom in šolskim koledarjem. Šolski koledar je sestavni del LDN, določi ga Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, in se posebej objavi v šolski publikaciji.

Šolsko leto se praviloma prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega leta.

V šoli in na spletni strani je objavljen razpored matičnih in kabinetnih učilnic, izvajalcev programa, govorilne ure učiteljev   in druge pomembne informacije.

Čas trajanja učnih ur, začetek in zaključek, se objavi na začetku šolskega leta, prav tako čas odmorov. Učna ura praviloma traja 45 minut. Začetek in konec učne ure se oznanja z zvočnim signalom.

V času poslovanja šole smejo šolski prostor uporabljati le učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, oziroma drugih obiskovalcev na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z učitelji.

V času šolskih počitnic se čas uradnih ur objavi na glavnem vhodu šole.

 

  1. člen

 

Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora

Šolski prostor je namenjen izvajanju pouka, modelarske šole in drugih dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela. V popoldanskem in večernem času šola oddaja prostore in telovadnici zunanjim uporabnikom.

Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor na hodnikih in v učilnicah skrbijo dežurni učitelji, v knjižnici, jedilnici in drugih prostorih šole pa poleg dežurnih učiteljev tudi ostali delavci šole. V času kosila v jedilnici dežurajo učitelji podaljšanega bivanja. Praviloma dežurajo vsi strokovni delavci šole po razporedu, ki je objavljen na šolski oglasni deski in v zbornici šole. Dežurni učitelji skrbijo za red in disciplino učencev ter za njihovo varnost, nadzorujejo gibanje učencev in jih opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih. Učenci morajo med odmori upoštevati navodila dežurnih učiteljev. Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili šole.

Za nadzor v popoldanskem času skrbijo čistilke in drugo tehniško osebje šole. V popoldanskem času od 14.00 do 22.00, ko se izvajajo druge dejavnosti, spremlja dogajanja in opravlja nadzor v šolski zgradbi in šolskem prostoru pooblaščeni varnostnik – informator.

Ponoči, ob koncu tedna, med prazniki in šolskimi počitnicami je objekt šole zaklenjen in varovan z alarmno napravo.

 

  1. člen

 

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

Šola skrbi za varnost učencev :

–   oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in zagotovi ustrezno število spremljevalcev pri izvajanju drugih dejavnosti;

–   zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti;

–   z neposrednim nadzorom učencev pri vseh oblikah dela in življenja v šoli;

–   z dežurstvom učiteljev med odmori, po razporedu, ki je v šoli javno objavljen;

–   zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice;

–   v primeru poškodb najbližji učitelj poskrbi za varnost poškodovanca in vseh udeležencev, oskrbi poškodovanca, po potrebi obvesti starše in pokliče reševalno službo, obvesti tajništvo, vodstvo šole in izpolni poročilo o poškodbi;

–   v kriznih situacijah, v katerih je ogrožena varnost in zdravje otrok in jih ne obvladuje sama, pokliče na pomoč ustrezne službe (reševalce, policijo itd).
Navodila učencem, ki zadevajo vsakdanje življenje na šoli, dajejo strokovni in drugi delavci šole, v skladu s svojimi pristojnostmi in konkretno situacijo. Učenci so se dolžni ravnati po danih navodilih.

Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega procesa, kot so dnevi dejavnosti, šole v naravi, ekskurzije, tekmovanja, prireditve veljajo glede varnosti in reda dogovori med učenci in odgovornim učiteljem oziroma razrednikom.

 

  1. člen

 

Vzdrževanje reda in čistoče

–   Učenci in učitelji morajo prihajati v šolo pravočasno, učenci praviloma 10 minut pred pričetkom pouka.

–   Učenci, starši in ostali obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, stranski vhod je namenjen zaposlenim.

–   Učenci so v šolskem poslopju obuti v copate, svojo garderobo shranijo v garderobah in garderobnih omarah. Skrbijo, da garderobnih omar ne poškodujejo, pred vsakimi počitnicami jih izpraznijo in pripravijo za čiščenje.

–   Učenci in učitelji so dolžni vzdrževati urejenost učilnic in drugih šolskih prostorov.

–   Učitelji in drugi strokovni delavci poskrbijo za varno uporabo pripomočkov, učil, strojev, orodja in jih po uporabi pospravijo.

–   Reditelji v vsakem oddelku poskrbijo za čistočo, ob pomoči razrednika za kulturno razdelitev malice in sortirano vračanje ostankov malice.

–   Po koncu učne ure pospravijo svoj delovni prostor, uredijo učilnico in jo mirno zapustijo.

–   Odpadke ločujemo in jih odlagamo v ustrezne zabojnike.

–   Učenci sodelujejo v čistilnih in zbiralnih akcijah, ki jih organizira šola (šolske površine).

–   Učitelji in učenci varčujejo z vodo, električno energijo, toaletnimi brisačami in papirjem.

–   Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se v šolskih prostorih in na šolskih površinah brez razloga ne zadržujejo.

–   Čistilke redno skrbijo za čistočo v učilnicah in drugih prostorih, hišnik opravlja redna dela v okviru vzdrževanja in manjša popravila ter vzdržuje šolsko okolico.

–   Vstop v kuhinjo ima samo kuhinjsko osebje in vodja šolske prehrane.

 

  1. člen

 

Načini informiranja učencev in staršev

Starši in učenci so s šolsko publikacijo seznanjeni z določili Hišnega reda osnovne šole Staneta Žagarja Kranj.

Razredniki seznanijo učence s hišnim redom na urah oddelčne skupnosti ob začetku šolskega leta. Hišni red bo na vpogled na oglasni deski šole, objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole.

 

Učence se z informacijami obvešča preko centralnega ozvočenja, s pisnim obvestilom na oglasni deski in računalniških monitorjih v šoli.

Razredniki in svetovalna služba obveščajo starše tudi ustno in pisno.

Hišni red je stopil v veljavo 1. 9. 2012.

 

Fani Bevk, ravnateljica