Trajnost, trajnostni razvoj in vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR)

Celostni šolski (institucionalni) pristop

Vključevanje VITR kot dela obstoječih predmetov, kot sestavnega dela vizije šole, učnih načrtov in priprav učiteljev/vzgojiteljev – spodbuja celostni pristop k poučevanju.

Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030

Projektni cilji za leto 2022/23

  • Nadgradnja obstoječih podnebnih aktivnosti s poudarkom na sistemskem ter celostnem pristopu k VITR;
  • Preizkušanje in evalvacija celostnega programa o podnebnih spremembah;
    Krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s področja VITR;
  • Vzpostavljanje trajnostne izobraževalne infrastrukture za odprto in spodbudno učno okolje ter krepitev pedagoških praks v smeri trajnostnega življenjskega sloga;
  • Zagotavljanje pogojev za vzpostavitev demonstracijskih pedagoških praks z namenom predhodnega preoblikovanja v demonstracijske VIZ na področju VITR.

 

Kaj je naš cilj?

Ureditev šole in šolske okolice s poudarkom na reciklaži. Učence in starše želimo ozavestiti o pomenu reciklaže, jih seznaniti z možnimi načini ponovne uporabe odpadnih materialov in ustvarjanja uporabnih predmetov iz njih).

 

Katere dejavnosti načrtujemo?

Pogozdovanje in ozelenitev šolske okolice, povečanje kolesarnice, obnova čebelnjaka, izboljšava zelene strehe (namakalni sistem, senčenje), ponovna uporaba obstoječega materiala (klopi iz plohov in palet), zbiranje materiala za ponovno uporabo ali izmenjavo (papir, zamaški, tonerji in kartuše, oblačila, igrače) …

 

V okviru česa boste dejavnosti izvajali?

V okviru pouka pri posameznih predmetih, na razrednih urah, z mesečnimi razstavami na panojih, dnevih dejavnosti (ekodan za celotno šolo), interesnih dejavnostih, bralnem projektu knjig z okoljevarstveno vsebino, likovnih in fotonatečajih in z akcijami (čistina akcija, izmenjava knjig, zbiralne akcije papirja, zamaškov, tonerjev in kartuš, izmenjavo oblačil in igrač)

***

 

***

AKTIVNOSTI V ŠOLI 2022/23

Akcijski načrt OŠ Staneta Žagarja Kranj

 

***

Posaditev lipe

Klub za čist svet

Lesena novoletna smrečica

Fotonatečaj GOBE

Predavanje – Podnebne spremembe in mi

Škarje in platno – šiviljska delavnica

Kotiček za torbe pred jedilnico

Nov koš za papir v učilnici TIT

Otroci za otroke (začetek dobrodelne akcije)

Otroci za otroke (zaključek dobrodelne akcije)

Novo stojalo za skiroje

Nagradni fotonatečaj – GOBE

Dan duševnega zdravja – 10. oktober

Palčica Pomagalčica – Zbiranje zamaškov

RAZSTAVA – Na vroči strani Alp

Gobarski izlet