Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev in z odločitvijo ravnatelja oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.