Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki ali druge osebe praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijavni obrazec dobijo starši v šoli, objavljen pa je tudi na šolski spletni strani. Šola zagotovi šolsko prehrano (dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico) v dneh pouka po šolskem koledarju. Starši v primeru bolezni ali odsotnosti odjavijo prehrano do 8.00 preko portala Lopolis. V primeru šolskih dejavnosti in udeležbe učenca na dejavnostih šole prehrano učencu odjavi šola. Odjava za nazaj ni mogoča.

Znesek cene malice določi minister s sklepom, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Cena šolske malice v šolskem letu 2023/2024 je 1,10 EUR.

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zato staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9.,  morajo starši vlogo za dodatno subvencijo oddati na Center za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS. Subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene do 1. 9. dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA  O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 3. dohodkovnega razreda, malica pa do 5. dohodkovnega razreda.

V Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja bomo pripravili ustrezen prikaz višine subvencije prehrane učencev, v aplikaciji »šolska prehrana« pa bomo prilagodili zahtevek za izplačilo.

ZA UČENCE PRIPRAVLJAMO

  • malico:

–        ob 9.10 za učence od 1. do 5. razreda,

–        ob 10.05 za učence od 6. do 9. razreda.

  • popoldansko malico:

–        za učence 1. in 2. razredov, ki so v podaljšanem bivanju ob 14.00.

  • kosilo:

–        za učence 1. razreda od 11.15,

–        za ostale učence v podaljšanem  bivanju predvidoma od 12. ure dalje oz. po končanem pouku,

–       za ostale učence predmetne stopnje, ki so prijavljeni na kosilo, od 13.40 dalje.

Kosilo se razdeljuje do 13.55.

Šolsko malico in kosilo starši odjavijo prvi dan otrokove odsotnosti najkasneje do 8. ure zjutraj preko portala Lopolis.

Šolski obroki so pravočasno odjavljeni, če se jih odjavi isti dan do 8. ure zjutraj. V primeru, da bo učenec odsoten več dni in ga starši ne boste pravočasno odjavili, boste morali prispevek za vse obroke pokriti v celoti.

Prijava na kosilo je celoletna. Učence, ki bodo potrebovali kosilo občasno,  starši prijavijo preko portala Lopolis.

Cena kosila: 3,45 EUR.

Cena prehrane (kosila in popoldanske malice) za učence od 1. do 3. razreda v podaljšanem bivanju: 3,95 EUR.

Šola v zvezi s šolsko prehrano vodi vse potrebne evidence.

Hkrati vas seznanjamo, da smo s strani ministrstva prejeli Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki so jih pripravili specialisti pediatri. Z novim šolskim letom bomo Priporočila upoštevali. Priporočilom je priložen Katalog medicinsko indiciranih diet ter obrazec – Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki jo podpiše zdravnik specialist. Ostalih želja staršev ne moremo upoštevati. Potrdila za diete pričakujemo do 1. septembra 2023. V primeru vprašanj nas lahko pokličete na tel. št. 280 28 00.

Kratek povzetek Priporočila za medicinsko indicirane diete: 

V mesecu septembru 2019 so nam specialisti pediatri poslali Priporočila za medicinsko indicirane diete. Ministrstvo in šole zaznavamo vse večje število otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive posledice za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode (kadri, prostorske stiske). S strani specialistov je bil izdelan tudi Katalog medicinsko indiciranih diet.

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov) izda specialist pediater z dodatnim znanjem z ustreznega področja ali izbrani zdravnik (specialist pediater, specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra. Starši potrdilo predložijo šoli ter šolo seznanjajo o morebitnih spremembah. Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, specialist pediater izda obrazec »Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka«. Priporočila za medicinsko indicirane diete so bila obravnavana in sprejeta na Združenju za pediatrijo SZD 2. 2. 2018 ter Sekciji za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Sekciji za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano ter Sekciji za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo SZD 7. 6. 2018 v Ljubljani.

 Šolska shema

 V letošnjem šolskem letu bomo ponovno izvajali Šolsko shemo.

Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, česar pa  po naših raziskavah otroci in mladostniki ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru, smo se ponovno vključili v projekt. Omenjeni projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov, delavnice, kjer učenci oblikujejo plakate, panoje, pripravljajo razstave …).

Cilji Šolske sheme so ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo ponudili en obrok sadja in ali zelenjave enkrat tedensko brezplačno. Obrok bomo razdelili učencem ob prisotnosti učiteljev v desetminutnem odmoru, ko ni malice.

Sadje ali zelenjavo bomo učencem razdeljevali ob sredah.